ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?

Na tejto stránke využívame súbory cookie na zapamätanie si prihláseného používateľa a uloženie nastaveného jazyka stránky. Ďalej cookie používame pre identifikáciu sedenia, ktoré je používané pre overovanie zapamätaného prihláseného používateľa a uloženie obsahu košíka. Tieto internetové stránky taktiež používajú internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Účelom tejto služby je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov, na čo využíva súbory cookies. Viac o používaní súborov cookies touto službou nájdene na stránke Google Analytics.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

PRIJAŤ ODMIENUŤ

Pojmy:

Osobné údaje – sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo on-line identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;(Kontaktné údaje: ENERGOCOM PLUS, s.r.o., Ľanová 9, Košice 040 01, IČO: 44 303 327, office@energocom.sk; +421908 363 888; +421 905 902 206). Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovanie e-shopu ( Externé spoločnosti zabezpečujúce marketingové a podporné služby a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu ( Externé spoločnosti zabezpečujúce marketingové a podporné služby ) a zabezpečujúce marketingové služby

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klient

Forma súhlasu dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov: Zaškrtnutím príslušného zaškrtávacieho políčka a následným odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru fyzická osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma

Zmluvné strany: dodávateľ/zhotoviteľ (ENERGOCOM PLUS, s.r.o.) a objednávateľ/klient

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Dopyt klienta: záujem klienta vyjadrený vyplnením on line kontaktného formulára

Objednávka:  zmluvný vzťah medzi Objednávateľom/klientom a Dodávateľom/Zhotoviteľom

Zmluva: zmluvný vzťah medzi Objednávateľom/klientom a Dodávateľom/Zhotoviteľom

Právny rámec: súhlas klienta so spracovaním osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov pri jednotlivých krokoch obchodného  procesu:

 • Pri komunikácii so zákazníkmi osobne, telefonicky, formou pošty (elektronickej/papierovej), alebo prostredníctvom on line kontaktného formulára sa údaje spracúvajú v zmysle čl. 6, ods.1, pís. f.) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na podaný dopyt zo strany zákazníka , je nevyhnutné overiť oprávnenosť požiadavky, alebo klienta kontaktovať.
 • V prípade záujmu o dodanie tovaru, alebo poskytnutie našich služieb zo strany klienta, pri vytváraní objednávky, osobne, telefonicky, alebo formou pošty (electronickej/papierovej), alebo pri definovaní dopytu prostredníctvom webovej stránky našej spoločnosti: energocom.sk, (vyplnením on line kontaktného formulára) sa spracúvajú údaje v zmysle čl. 6, ods.1, písm.b.) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení, podľa požiadaviek Objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, t.j. počas procesu predzmluvného vzťahu – napr. Identifikácia klienta počas vytvárania, definovania, alebo úpravy objednávky, určenie, alebo zmena adresy, príp. doplnenia iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky
 • Po prípadnom potvrdení objednávky, zo strany klienta t.j. po vzniknutí zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom (klientom) a Dodávateľom pri jeho informovaní, doručovaní, zhotovovaní diela, alebo príprave daňového dokladu spracúvavame údaje v zmysle čl. 6, ods.1, písm.b.) Nariadenia GDPR, kde spracovanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu medzi klientom/objednávateľom a dodávateľom.

Obchodné rozhranie:

Typ dokumentu

Kontaktný formulár

Marketing

Objednávka/Zmluva

Fotografie diela

Spotrebiteľská súťaž

Evidencia reklamácií a servisu

Účel spracovania osobných údajov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely zaslania  odpovede na položenú otázku, dopyt, alebo žiadosť o spracovanie ponuky

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii členov na účely zasielania

marketingových ponúk, newslettrov, informácií o produktoch a novinkách, alebo navrhovaného konkrétneho riešenia

 

V rámci záväznej objednávky, alebo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom

V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií na webovom sídle prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, nástenných tabuliach, letákoch, tlačovinách, printových a elektronických médiách za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom organizovania spotrebiteľských súťaží.

 

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidovaní osôb na účely uplatnenia

Reklamácie, alebo realizácie pravidelného servisu na zariadení.

 

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby – klienti

fyzické osoby

fyzické osoby – klienti

fyzické osoby-klienti

fyzické osoby – zákazníci / klienti

fyzické osoby – klienti

Zoznam osobných údajov

titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, obsah správy, adresu umiestnenia objektu za účelom inštalácie

 

meno, priezvisko, adresa, email, telefón obsah správy, adresu umiestnenia objektu za účelom inštalácie

Meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa elektronickej pošty, číslo účtu IBAN, telefón

fotografia

 

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu,

email, telefón a výhra.

 

meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefón, e-mail a (v prípade reklamácie -povaha reklamácie

Právny základ spracúvania osobných údajov

súhlas dotknutej osoby

súhlas dotknutej osoby

súhlas dotknutej osoby

súhlas dotknutej osoby

súhlas dotknutej osoby

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy

 

Kategórie príjemcov

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

SOI Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Lehoty na vymazanie osobných údajov

maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy)

po dobu trvania súhlasu

 

10 rokov

po dobu trvania súhlasu

 

Po dobu trvania účelu

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Neuskutočňuje  sa

 

Neuskutočňuje  sa

 

Neuskutočňuje  sa

 

Prenos do tretích krajín

Nerealizuje sa

Nerealizuje sa

Nerealizuje sa

Nerealizuje sa

Nerealizuje sa

Nerealizuje sa

Právo dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

 

Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – Právo na opravu osobných údajov – Právo na vymazanie osobných údajov – Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – Právo na prenos svojich osobných údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť

Účtovné, procesné rozhranie:

Typ dokumentu

Evidencia došlej a odoslanej pošty

Evidencia Pohľadávok

Evidencia účtovných a daňových dokladov

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Kamerový systém

Účel spracovania osobných údajov

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry

 

V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom vymáhania pohľadávok.

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a

agendy spojenej s jej spracovaním

 

V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii uchádzačov o zamestnanie

 

V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku

 

 

Okruh dotknutých osôb

fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

 

fyzické osoby – dlžníci

fyzické osoby – klienti, zamestnanci

Fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie

osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom v rámci vnútorného perimetra spoločnosti

Zoznam osobných údajov

meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

meno, priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, číslo občianskeho preukazu, výška dlhu

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

 

titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní

Zmluva, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

 

Kategórie príjemcov

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Exekútor – Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Súdy, OČTK – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z.

z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnený orgán štátu – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

 

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

Súdy, OČTK – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnený orgán štátu – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov

Bežná korešpondencia – 3 roky

10 rokov

10 rokov

1 rok – životopisy

5 dní video záznam

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou

zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

 

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa

a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.

 

Prenos do tretích krajín

Nerealizuje sa

Nerealizuje sa

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila

 

 

Práva Dotknutej osoby v zmysle “Nariadenia”: (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679)

 • Podľa čl. 15: Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
 • Podľa čl. 16: Právo na opravu
 • Podľa čl. 17: Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
 • Podľa čl. 18: Právo na obmedzenie spracúvania
 • Podľa čl. 19: Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
 • Podľa čl: 20: Právo na prenosnosť údajov
 • Podľa čl. 21: Právo namietať

Prijaté opatrenia v spoločnosti.

Spoločnosť ENERGOCOM PLUS, s.r.o., v zmysle článku 24 nariadenia GDPR a ust. Par. 31 Zákona prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany osobných údajov našich klientov- fyzických osôb s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia.Tieto opatrenia zohľadňujú najmä:

 • Zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov.
 • Zásady nevyhnutnosti a primeranosti – vzťahujúce sa na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie
 • Povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie
 • Odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov
 • Poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa
 • Prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajova promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby
 • Riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata, alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup, alebo neoprávené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika)
 • Zmazanie osobných údajov po dobe uchovávania zo strany prevádzkovateľa
 • Prevádzkovateľ osobných údajov nemá sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.
 • Prijatie všetkých vhodných technických opatrení na zabezpečenie osobných údajov, na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému